Här ser du en av våra trogna medlemmar som alltid ställer upp på onsdagar för att hålla traditionsrummet/museet öppet. Sten Ingvar Nilsson brukar sitta bakom skrivbordet vid entrén och ta emot besökare. Under sommaren så har vi haft begränsad benanning och så kommer det att vara ett par veckor till. Museet är öppet för besök på onsdagar mellan kl 0930-1400 så ta chansen och titta in.

2019-05-29 Veterandagen

I soligt väder så högtidhölls veterandagen för alla de svenskar som tjänstgjort nationellt och internationellt över hela landet.  

Huvudceremonin för att hylla alla Sveriges veteraner äger rum vid veteranmonumentet Restare vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Där bjöds det på överflygning av Gripen, musik och parad. Hans Majestät Konung Carl Gustaf, Hans Kungliga höghet prins Carl Philip, talamna Anders Noren, Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Byden deltog.

 I Halmstad så samlades ca 70 veteraner samt förträdare för förbanden i Halmstad tillsammans med kamartföreningarna för att högtidhålla veterandagen. Stabschefen övlt Lars Linden från Militärhögskolan Halmstad höll ett tal till alla de svenska veteraner som ställt upp för att bevara freden i världen. Det är ca 100 000 svenskar som deltagit i olika nationella och internationella missioner. Sedan 2017 är veterandagen också allmän flaggdag.

Fanor från FMTS, Lv 6 och Flottiljområdets kamrat- och veteranförening samt I16/ Hallandsbrigaden inrammade ceremonin som genomförs vid veteranmonumentet i Norre Katts Park Halmstad.

Efter övlt Lars Lindens tal hölls en tyst minnut för alla de svenskar som gav sitt liv för att bevara freden

2019-05-16 Veteranmöte på Lv6Idag så besökte FM veteranenhet med chefen Öv. Torbjörn Larsson i spetsen Halmstad garnison. Under ett par timmar diskuterades det vetranfrågor ur olika perspektiv. 
Deltagare var representanter från förbanden i Halmstad, kamratföreningarna, freds-baskrarna, soldathemmet samt Försvarshälsan i garnisonen.
Idag så finns det 55 ooo veteraner som lever av totalt 64 000 som varit ute i internationell tjänst. Dessa veteraner har under åren bemannat 108 000 befattningar i olika missioner. 

I de undersökningar som veterancentrum gör har man konstaterat att veterankollektivet mår väldigt bra. Det finns dock en ökad skillsmässofrekvens bland veteranerna.

I Halmstad finns det så här många utlandsveteraner anställda på de olika förbanden; MHS-H 29 st, Lv 6 196 st, FMTS 202 st.

2019-04-24 Föredrag om Sveriges bidrag i Korea
C MHS-H Öv Anders Stach var kvällens föreläsare.
Anders tjänstgjorde i Korea 2016-2018 och berättade om sina erfarenheter från den missionen.

Ett 30- tal åhörare från kamratföreningen och fredsbaskrarna samt övriga kamratföreningar som fått en inbjudan att delta hade hörsammat kallesen.

Anders berättade på ett inlevelsefullt sätt om fördraget som styr vad man gör i missionen. Vi fick ta del av bakgrunden till konflikten genom Anders historiska beskrivning. Vi fick även en god beskrivning av hur campen var uppbyggd samt alla de rutiner som man följer för att förbli FNs oberonde ögon mellande två parterna som har ett stilleståndsavtal. Detta har existerat sedan 1953 då kriget övergick i stileståndsavtalet längs den demilitariserade zonen(DMZ) runt 38 breddgraden. Under större delen av denna tid så har Nordkorea inte svarat eller deltagit i de veckomötens som hållits. Det har alltså inte slutits någon fred mellan Sydkorea och Nordkorea.

På bägge sidorna av DMZ har respektive land grupperat stora militära styrkor (15-30 brigader) som ligger i hög beredskap där Nordkorea har det större antalet brigader i beredskap. Anders berättade att Nordkorea har 1 miljon man under sina fanor mot Sydkoreas 500 ooo. Bara för att nämna något om vilka styrkor som ligger grupperade runt gränsen så har Nordkorea 18 000 artelleripjäser med en porte som gör att man kan skjuta in i Seul, huvudstad i Sydkorea med 25 miljoner invånare. Seul ligger bara 50 km från den DMZ.

I slutet av sitt föredrag så gav Anders en expose över vad som skett närtid mellan Syd - och NordKorea. Möten mellan Nordkoreas ledare och Sydkoreas samt mötena med USA:s president Trump.

 

2019-03-05--06 genomfördes Flygvapnets kamrat-föreningars ordförandekonferens i Uppsala

Programmet bestod i år av följande block:
- Information från C LSS
- Information från SMKR
- HKV Prod Utb information
- Inforamtion om var Flygvapnet står idag samt nya flygstaben med besök i nya lokalerna
- Information från SFHM, SFF, SvMM
- Interna diskussioner mellan kamratföreningarna
Till detta skall läggas en trevlig kamratlig samvaro under bland annat intagande av en välsmakande middag på kväälen mellan mötsedagarn på Ärna mässen.
Ett referat från de olika blocken kommer att läggas upp under menyn Organisation/Flygvapnets ordförandekonferens,

2019-02-14  Lv 6 kamratförenings årsmöte
Jag var inbjuden som Flottiljområdets kamratförenings representant att närvara vid LV 6 årsmöte på Lv 6 under torsdagseftermiddagen och kvällen. 

Lv 6 genomförde sitt årsmöte på torsdagen.  Programmet inleddes med ett föredrag av Frida Stranne från Halmstad Högskola. Frida har studerat USA och amerikansk politik sedan 2000. Vi fick höra en beskrivning av Donald J Trump, USAs president, som inte till fullo stämmde överens med vad som återges i svensk press. Det var ett utmärkt föredrag och mycket informativt om hur amerikanen som är Trumps anhängare resonerar när de stöttat Trump i valet till USAs president. Fridas föredrag visar på hur viktigt det är att lyssna på flera källor innan man tar ställning till saker och ting i detta fall hur amerikanen kunde välja  Trump till president.

Efter föredraget följde årsmötes-förhandlingarna enligt gängse mallar. Lv 6 kamratförening byter ordföarande och in kommer Thomas Westman.

Kvällen avslutades med en god ärtmiddag under trevligt umgänge mellan deltagarna.

 

Museikommittén - vårdar förbands-traditionerna

Idag tänkte jag presentera några av de medlemmar i kamratföreningen som ingår i en av de kommittér som finns i kamratföreningen. 

En kommitté som drar ett tungt lass, när det gäller att hålla koll på alla prylar som finns i traditionsrummet/museét under matsalen på FMTS, är museikommittén. 

De är de som håller museet öppet varje onsdag mellan kl 1000-1530. Förutom att hålla museet öppet så katalogiserar de bl a alla prylar, böcker och annat som finns på museet. Det är där jag hämtat alla kort som jag återger här på hemsidan. Allt arbete är ideellt och flera av medlemmarna ingår även i styrelsen och andra projekt såsom A32 Lansen renoveringen. 

Utan deras och andras arbete skulle mycket av traditionerna från de förband som huserat på området inte blivit dokumenterat och förevisat på det trevliga sätt som nu sker i utställningen under matsalen.
Med tanke på att museet ligger inne på militärt skyddsområde och kräver godkänd inpassering så bli inte besöksantalet så stort som det kunnat bli om det varit öppet för alla att bara komma förbi. 
Besöksfrekvensen ligger på mellan 700- 1000 personer under året.  Grupper kan beställa besök på museet så ordnas inpassering för besöket av museikommitten.

På bilden nedan ses från vänster: Hans Andersson, Jan Hjelm, Kenneth Narstam, Sten Ingvar Nilsson, Solveig Gunbro, Per Olin, Lars Balkö och Bo Nydahl
De allra flesta har ett förflutet som anställda på F14 i någon form såsom militär- eller civilanställd men det finns även medlemmar som är intresserade av flyg som är engagerade i föreningens ideella arbete.

Jag skulle varmt rekommendera ett besök en onsdag på museet. Tag kontakt med någon av ovanstånde uppräknade så får ni en lite guidning. Tfnnr är 035-266 20 37.

Avliden medlem och fd chef för Flygvapnets Halmstadskolor


Sten var även medlem i vår kamratförening. Jag tjänstgjorde själv i Halmstad då Sten var chef där. Nedan så finns en runa avseende Sten Norrmo skriven av Sven Scheidenbaur.

Sten Norrmo 1930 – 2019 
Förre stf CF 10/SeS överste Sten Norrmo har avlidit i en ålder av 89 år.
Mitt första möte med Sten Norrmo var då han var chef för personalavdelningen på Flygstaben. Han var på den årliga rundresan till flottiljerna för att sätta sig in i de lokala personalfrågorna. Samtidigt gavs det tillfälle för oss officerare, som tillhörde flygvapnets personalkår, att träffa honom och diskutera placeringar med mera. Jag tillhörde då F 8 men av personliga skäl önskade jag förflyttning söderut. Han såg i sina papper tittade på mig och sa att på F 10 fanns det ingen plats, men på F 12. Tack gärna, sade jag och sedan den dagen var vi goda vänner. Jag kom att ha honom som stf CF 17 under den korta tid jag tillhörde den flottiljen. Det var från F 17 som Sten Norrmo 1980 kom då han blev stf CF 10.
Sten Norrmo började som fältflygarelev 1948, men ändrade inrikting och blev officer. 1952 blev han fänrik och flög jakt på F 15 en kort tid innan han blev flyglärare på Krigsflygskolan F 5. Han gick Militärhögskolans allmänna kurs och senare stabskurs. Därefter blev det Försvarsstabens Operativa ledning, Flygstabens organisationsavdelning och sedan blev han chef för dess personalavdelning. 1978 utnämndes han till överste och stf chef för F 17 under Eric Spångberg. Som nämnts ovan blev han stf CF 10/SeS 1980. Först arbetade han under Ulf Cappelen-Smith och därefter under Anders Sjöberg. 1985 kunde han ”äntligen” stryka stf framför C då han blev chef för F 14 Flygvapnets Halmstadskolor. Han gick i pension 1990 och bosatte sig i Ystad varifrån hans hustru Signe kom, tillsammans hade de tre döttrar. I Ystad bodde han vid sin sin död.
Jag minns Sten Norrmo som en glad och gemýtlig människa. Då jag inte har arbetat direkt under honom kan jag inte bedöma honom som chef. Han var aktiv medlem i F 10 kamratförening och deltog ofta i våra årsmötesarrangemang och visade därmed ett stort intresse för kamratföreningens verksamhet.
Vi skänker en chef och kamrat vår tanke!
Sven Scheiderbauer
F 10 Kamratförening