FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

 
 
Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från delprojektmöten  

Bakgrund

Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få 
A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.
Gruppen är utökad med Lennart Jonsson
Gruppen kan även jobba i delprojekt såsom; Flygplansrenovering, samarbetspartner, myndighetskontakter, ekonomi m fl delprojekt vid behov.
Nedan redovisas resultat från olika delprojektmöten

Delprojektmöte nr 1 kontakter med myndigheter - Möte med kommun 21 december 2018
Närvarande
Från kommunen
Mattias Rosensköld Kommundirektör
Jonas Bergman Kommunstyrelsens Ordförande
Håkan Strömqvist Näringslivschef
Sara Jakobsson TF Samhällsbyggnadschef
Inge Emanuelsson TF Mark och Expoateringschef
Från oss deltog
Hans Hansson Ordförande Team A32 Lansen
Thomas Ericsson PR & Kommunikation Team A32 Lansen
Lennart Jonsson Arbetsledare renoveringen Team A32 Lansen
Möte kommunen
Den 21 december genomförde kommunens företrädare och projektgruppen (minus Kenneth) ett möte i den civila hangaren. 
Följande deltog:

Projektet lade fram förslag på hur A32 skulle sättas upp. Ett underlag (bilder) lämnades till kommunens representanter. 
Resultatet blev att det var OK att sätta upp A32 på pelare på kullen men i övrigt fick skyltar m m göras på annan plats (inne i flygterminalen t ex) då området är känsligt för att hårdgöra ytor med tanke på alla dagvattendammar som finns i området.

Följande områden berördes med kommunen vad avser ansvar samt vem som gör vad;
- Bygglovshandlingar- Kommunen tar fram nödvändiga handlingar som krävs. Näringslivskontoret har lovat att hjälpa oss med pappersexercisen.
- Markfrågor där flygplanet skall stå – Kommunen tar fram nödvändiga handlingar som krävs
- El och belysning på platsen – Kommunen planerar för el och timerstyrd belysning då planet sätts upp
- Hur gör vi med dispositionen av A32? Kommunen bör ta över från FMTS – Lånevillkor tillsänds kommunen via Thomas
- Hur får vi till en pinne att sätta A 32 på? – Kommunen sköt den frågan till oss. Vi har varit i kontakt med MTA. Se nedan.
- Vilka informationstavlor skall finnas där (Info om kommunen, F14, Lansen och samarbetspartner) – Får inte sättas upp vid pelaren utan annan plats. Flygterminalen kan med fördel användas
- Parkering, bord och stolar? – Ingen hårdgörning av ytor enligt kommunen, så det utgår
- Framtida underhåll av A32 när den finns på pinne. – Avspolning 2 ggr/år 
- Hans tar fram ett enkelt bildkollage som beskriver projektet samt hur det kan se ut färdigt (F17:s bilder) – Bildkollaget är överlämnat till deltagarna

Lånepapper FV Museum
Kommunen var intresserad av att få fram ett lånevillkors papper från Flygvapenmuseum. Thomas har pratat med Flygvapenmuseum samt erhållit i ett mail vad de kräver. Thomas säkerställer att kommunen får del av dessa lånevillkor

Delprojektmöte nr 1 2019-01-11 samarbetspartner
Närvarande
Hans Hansson, Thomas Ericsson
Projektgruppen genomförde ett möte hemma hos Thomas. Följande redovisningar och diskussioner samt beslut genomfördes under mötet:
Byggande av ny pelare
Efter en del diskussion framstod följande alternativ som lämpliga samarbetspartner vad avser byggande av ny pelare; Byggskolan samt byggföretaget MTA

Delprojektet beslöt att söka upp bägge föreslagna samarbetspartner. Byggskolan besöktes den 2019-01-14 men ansvarig var upptagen och kunde inte nås på plats. 
Delprojektet tog då kontakt med MTA per telefon för att ordna ett möte vilket kunde ske omgående.  På plats vid MTA:s anläggning i Flygstadens industriområde träffades Mats Johansson, en av delägarna, och vi lade fram vår fråga om stöd med att bygga en ny pelare för A32 vid infarten till flygplatsen. Vår idé fick ett positivt mottagande och Mats lovade att titta på deras möjligheter att samarbeta om byggandet av pelaren utan kostnad för föreningen. Vi behöver få fram ritningen på dagens fundament och snarast skicka det till MTA så att de kan göra beräkningar (hållfasthet, kostnader m m) innan de bestämmer sig.

Delprojekt möte nr 1 med delar av flygplangruppen 2019-01-09
 
Närvarande

Hans Hansson
Kenneth Narstam

Korrosionsskydd

Flygplansgruppen framförde att man var i behov av att träffa en korrosionsskyddsexpert så man gör rätt sorts underarbete på flygplanet innan rostskyddsmedel läggs på.
Thomas har varit i kontakt med Dinitrol i Hässleholm men VD var bortrest till den 21 januari. Telefon och namn erhölls; VD Dan Karlsson 070-666 80 67.
Gruppen var även i behov av mer verktyg. Jag och Thomas möter flygplangruppen 2019-01-15 för att klara ut vad som behövs.

Delprojekt ekonomi möte 2019-01-11– stöd från samarbetspartner

Närvarande
Hans Hansson, Thomas Ericsson
För att få ekonomin att gå ihop måste ett antal samarbetspartners knytas till projektet. 
Beslöt att ordna 3 nivåer av samarbetspartner – guld (+25’ och uppåt), silver (10’) och brons (3’)
Vad får man som Guldsamarbetspartner:
- Inbjudan till invigningsfest
- Delta i invigningen
- Annons i HP där alla samarbetspartner tackas för sitt bidrag
- Inrammat snyggt diplom att hänga på central plats på egna företaget
- Använda A32 i sin reklam
- Reklam på tavla i flygstationen
- Reklam i samband med invigningen
- Inbjudan till besök FMTS/Museum m m
- Reklam sociala medier
- T-shirt och Keps
 
Silversamarbetspartner
- Delta i invigningen
- Annons i HP där alla samarbetspartner tackas för sitt bidrag
- Diplom att hänga på central plats på egna företaget
- Reklam på tavla i flygstationen
- Reklam i samband med invigningen
- Logga på sociala medier
- T-shirt och Keps

Bronssamarbetspartner
- Delta i invigningen
- Diplom att hänga på central plats på egna företaget
- Reklam på tavla i flygstationen
-Logga sociala medier
- T-shirt och Keps

I övrigt så skall del projekt ekonomi ta fram en budgetkalkyl för hela projektet.
Delprojektet skall upprätta ansökan om pengabistånd från lämpliga fonder förvaltade av Länsstyrelsen samt skicka ansökan till SFF med samma begäran om ekonomiskt bistånd.

Thomas upprättar en lista över företag i flygstaden som kan vara lämpliga att besöka för att söka ekonomiskt stöd hos i någon form. Vid kontakt med företag används följande metod
Kontakt – Förslag – Bekräftelse – Faktura

Hans tar fram en enkel presentation på projektet att överlämna till de företag som besöks.

Avslut
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i de olika delprojektgrupperna på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte bestäms via mail då behov att träffas fysiskt uppstår.  Nästa styrelsemöte är 6 februari kl 1500-1630
 
Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande Team A32 Lansen