FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
 
 
Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 1 2018-05-21
Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.
Renoveringen av A32 på pinne har varit uppe och behandlats av tidigare styrelser och FMTS.
2013-12-02 utarbetades en projektplan för renovering av FMTS A 32 Lansen. I projektplanen finns 4 bilagor:
Bilaga 1 Bedömningsrapporter från Flygvapenmuseum
Bilaga 2 Mail från FMV
Bilaga 3 Foton av skador på objektet
Bilaga 4 Tidigare offerter från Flygverkstäder. FlygV beteckning 2009-053
2013-05-24 Reserapport från Flygvapenmuseum – Inspektion av på pinne monterad SAAB A 32 Lansen

2014 -05-27 fastställde dåvarande chefen FMTS Öv. Lennart Axelsson att renoveringen av A 32 på pinne måste ske under en tid av 4 år med egna resurser. Starten var satt till 2014 och skulle vara avslutat 2018.
2016-11-14 erhöll chefen FMTS ett brev från Svensk Flyhistorisk Förening, SFF, som med oro tagit del av skriverier i HP om eventuell skrotning. SFF framförde att A 32 bör i första hand renoveras och återställas i ”utställningsbart skick”.

Projektgruppen konstaterade att inga av de åtgärder som föreslagits i ovan nämnda skrivelse/dokument har blivit genomförda.
Inledning

Projektgruppen erhöll inledningsvis en kopia av projektplan från 2013 samt reserapport från SAAB för inläsning och som bakgrundsmateriel för det nu startade arbetet.
Efter en ” Brainstormning” utkristalliserades följande huvudområden som måste klaras ut för en lyckad renovering:
- Lokal att arbeta i – bedömt under 1 års tid
- Reservdelar och verktyg m m
- Hitta ideell arbetskraft för renoveringsarbetet
- Klara ut finansieringsfrågan
- Lyft – och transport frågan vid demontering respektive montering av A 32 på pinne

Gruppen diskuterade olika alternativ för renoveringen och följande huvudalternativ utkristalliserades:
- Fullständig renovering för att kunna bevara flygplanet utomhus under lång tid (15-30 år)
- Tillfälliga/akuta åtgärder för att bevara flygplanet på kortare sikt (5-10 år)
- Skrotning av flygplanet
Gruppen beslöt efter diskussion att skall man åtgärda flygplanet så skall det göras ordenligt (100 %) så man slipper göra om jobbet i närtid alltså alternativ:
- Fullständig renovering för att kunna bevara flygplanet utomhus under lång tid (15-30 år)

För att få en uppfattning om skicket på flygplanet samt behov av åtgärder och kunna få fram en budget för renoveringen idag måste en ny okulär besiktning göras.

Gruppen beslöt följande:
Kenneth Narstam kontaktar Luftsystemavdelningen på FMTS (Mats Nyman som var med vid förra besiktningen) med en begäran om att hjälpa till med en ny okulär besiktning. Kenneth kontaktar Fort V för att få låna Skylift för besiktningen. 
Målet är att få en detaljerad uppdaterad åtgärdsplan på A32 för att kunna kostnadsberäkna projektet.

Lokal att arbeta i – bedömt under 1 års tid
Gruppen bedömde att om man skall nå målet renovering för att bevara flygplan under lång tid krävs en nedmontering av A 32 samt en lokal att arbeta i under bedömt ca 1 års tid.
Lokala måste var ca 20 m lång, porthöjd på ca 3,5m samt ca 15 m bredd för att kunna husera A32 och medge arbetsutrymme för renoveringspersonalen.

Gruppen skall nyttja sina kontakter både inom och utom Försvarsmakten för att få fram en lokal som någon ställer till gruppens förfogande – helst utan någon kostnad vad avser lokalen:
Civila hangaren som ägs av Halmstad kommun på andra sidan flygfältet nämndes. Thomas Ericsson fick i uppgift att kontakta Vd Magnus Uvenfeldt att undersöka möjlighet att disponera del av lokalen.
Thomas ringde en del av sina privata kontakter (Johan Klasén, Stig Pohl) för att undersöka eventuellt stöd utifrån. De lovade att undersöka saken och återkomma
Hans tog på sig att kontrollera med Fort V sam t Lv 6 för att se om de hade någon lokal som var användbar.

Reservdelar och verktyg m m
Var finns de reservdelar som behövs för renoveringen?
Gamla F6,F7 F15 och F17 var Lansen förband en gång i tiden. Flygvapenmuseum var ett annat förslag som dök upp för att kontrollera om de satt på några reservdelar. I skrivelsen från FMTS nämndes Vidsel som ett alternativ som kunde inneha Lansen reservdelar.
Kenneth Narstam tog på sig att kontrollera gentemot uppräknade förbands kamratföreningar och Vidsel om de kände till något om delar till A32.

Flygvapenmuseum bör kontaktas för dekaler m m för A32. Sven Scheidenbauer i Ängelholm, f.d. chef Flygvapenmuseum kan var en bra källa att få information från. Hans lovade att söka kontakt med Sven.
Kontakt med SAAB skall tas i både reservdelsfrågan samt finansiering verktyg m m. Hans tog på sig denna uppgift att kontakta SAAB.
Hitta ideell arbetskraft för renoveringsarbetet

Gruppen fick via telefon kontakt med SFF lokalt, Olle Jensen, och fick klart att komma på ett av deras möte (13 september) för att presentera projektet i syfte att få tag i intresserad ideell arbetskraft med rätt kompetens som kan vara villig att delta i renoveringen av A 32.
På mötet deltar hela projektgruppen.

Gruppen fick också 2 namn som var de som satte ihop det nuvarande flygplanet och det var Per Wulff och Lennart Jonsson gamla F14 medarbetare som kan vara intressanta för renoveringsarbetet. Kenneth Narstam fick i uppgift att kontakta dem för att undersöka eventuellt intresse att delta i renoveringen.

Kontakt togs med F.d. F 17 anställd varvid följande namn dök upp som intressant Leif Possung på museet.

Försöka få tag i någon av det gamla demonteringsgänget av flygplan som kan hjälpa till dök upp som ett förslag.

Upprop som ideell arbetskraft sker även i Kamratbladet som kommer ut i juni.

Klara ut finansieringsfrågan
Finansieringen av projektet är en viktig del för att komma i land med renoveringen. Då kamratföreningen har väldigt begränsade ekonomiska resurser måste finansieringen sökas på annat håll i huvudsak.
Finansiering kan ske med pengagåvor, ideell arbetskraft, gratis lån av lokaler, verktyg. Stöd med lyft och transport av A 32 utan kostnad för föreningen. Crowfunding – insamling av pengar från enskilda kan ske.

Föreningen skall undersöka med SAAB för att se vilket stöd man kan få i denna fråga därifrån. Hans lovade att ta tag i denna fråga.

Lyft – och transport frågan vid demontering respektive montering av A 32 på pinne
Kamratföreningen uppfattar att FMTS kan stödja med nedmontering samt uppmontering samt transport av A32 till lokal som renoveringen skall ske i.

Avslut
Gruppen beslöt att jobba på i rask takt för att komma fram till en handlingsplan som håller för renoveringsarbetet. När alla bitar är på plats är avsikten att presentera ett förslag för C FMTS på hur vi ser att vi som Kamratförening kan hjälpa till att åtgärda bristerna på A 32 på pinne för att bevara gamla F14 traditioner då Lansen var det sista flygplanet som flög på F14.
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter.

Nästa möte är planerat till den 4 juni kl 1400 i klubbrummet för kamratföreningen.

Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande i Kamrat- och veteranföreningen