FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
 
 
Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 2 2018-06-04

Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få 
A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.
Ett tidigare projektmöte, 2018-05-21, har hållits med minnesanteckningar utskickade till styrelsen och FMTS.
 
Projektmöte nr 2 
Deltagarna redovisade resultatet från de uppgifter de fick på första projektmötet. Projektet kretsar kring 5 huvudområden
- Lokal att arbeta i – bedömt under 1 års tid
- Reservdelar och verktyg m m
- Hitta ideell arbetskraft för renoveringsarbetet
- Klara ut finansieringsfrågan
- Lyft – och transport frågan vid demontering respektive montering av A 32 på pinne
Gruppen redovisade resultatet enligt följande:
Lokal att arbeta i – bedömt under 1 års tid
Thomas redovisade att han fått ett positivt svar från civila flygplatsen om att få disponera en lokal för renoveringsarbetet. Då lokalen befinner sig på ”Airside” måste samverkansavtal skrivas för att reglera tillträde. Utbildning i att befinna sig på ”Airside” måste också göras.
Hans nämnde att då Thomas mailat om ett positivt svar så avbröt han sina försök att få fram en lokal via C Lv 6 och Fort V. 
 
Reservdelar och verktyg m m
Var finns de reservdelar som behövs för renoveringen?
Kenneth berättade om sina kontakter med F 15 kamratförening. De hade inga reservdelar till A 32. Vid kontakt med F7 framkom att de hade mycket reservdelar. De hade 3 st Lansen varav 2 inte var flygbara. Historic Flight som finns på F7 har antagligen förtur på det som de behöver för att hålla 1 fpl i 32 i luften. Arbetsgruppen beslöt att F7 kan vara värt ett besök efter det att en förnyad okulär besiktning genomförts på A 32 på pinne för att komma fram till vad som behöver åtgärdas. Lämplig tid i är i september enligt F7 för besök. Då bör även resultatet av den förnyade okulära besiktningen föreligga.

Flygvapenmuseum bör kontaktas för dekaler m m för A32. Hans lovade att kontakta Sven Scheidenbauer i Ängelholm, f.d. chef Flygvapenmuseum kan var en bra källa att få information från. 

Kontakt med SAAB skall tas i både reservdelsfrågan samt finansiering verktyg kvarstår m m. Hans tog på sig denna uppgift att kontakta SAAB. Ett mail är skickat till en person med bra kontakter in på SAAB. Än har inga svar har erhållits.

Kenneth lovade att kontakta personal på FMTS (Mats Nyman) för okulär besiktning i närtid då detta är avgörande för den fortsatta planeringen och behovet av finansiering m m.

Hitta ideell arbetskraft för renoveringsarbetet
Vad avser arbetskraft så finns det ännu inga besked om villiga att delta i renoveringsarbetet. 
Tidigare beslut kvarstår:
- Gruppen fick via telefon kontakt med SFF lokalt, Olle Jensen, och fick klart att komma på ett av deras möte (13 september) för att presentera projektet i syfte att få tag i intresserad ideell arbetskraft med rätt kompetens som kan vara villig att delta i renoveringen av A 32.
På mötet deltar hela projektgruppen.
- Gruppen fick också 2 namn som var de som satte ihop det nuvarande flygplanet och det var Per Wulff och Lennart Jonsson gamla F14 medarbetare som kan vara intressanta för renoveringsarbetet. Kenneth Narstam fick i uppgift att kontakta dem för att undersöka eventuellt intresse att delta i renoveringen.
- Kontakt togs med F.d. F 17 anställd varvid följande namn dök upp som intressant Leif Possung på museet.
- Försöka få tag i någon av det gamla demonteringsgänget av flygplan som kan hjälpa till dök upp som ett förslag.
Upprop som ideell arbetskraft sker även i Kamratbladet som kommer ut i juni.
 
Klara ut finansieringsfrågan
Finansieringen av projektet är en viktig del för att komma i land med renoveringen. Då kamratföreningen har väldigt begränsade ekonomiska resurser måste finansieringen sökas på annat håll i huvudsak.

Thomas kom med en ny idé. Varför inte hitta en ny placering av A32 ?
Thomas åtog sig att kontakta kommunen Jonas Bergman samt flygplatsen för att undersöka möjligheter att hitta en ny plats utanför FMTS . Platsen som gruppen fastnade för var infarten till flygplatsen där det idag står en metallkonstruktion av ett flygplan.
Detta skulle underlätta att skaffa lokala finansiärer . Mycket trafik passar förbi. Alla till och från flygplatsen blir påminda om arvet samt flygplanet skulle utgöra en reklamplats för Försvarsmaktens rekrytering

Föreningen skall undersöka vidare med SAAB för att se vilket stöd man kan få i finansieringsfrågan. Hans lovade att ta tag i denna fråga.

Lyft – och transport frågan vid demontering respektive montering av A 32 på pinne

Kamratföreningen uppfattar att C FMTS löfte om att stödja med nedmontering samt uppmontering samt transport av A32 till lokal som renoveringen skall ske i gäller.

Avslut
Gruppen beslöt att jobba på i rask takt för att komma fram till en handlingsplan som håller för renoveringsarbetet med planerad start tidig höst. När alla bitar är på plats är avsikten att presentera ett förslag för C FMTS på hur vi ser att vi som Kamratförening kan hjälpa till att åtgärda bristerna på A 32 på pinne för att bevara gamla F14 traditioner då Lansen var det sista flygplanet som flög på F14.
Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via mail och nästa möte är den 1 augusti i klubbrummet.
Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande i Kamrat- och veteranföreningen