FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
 
 
Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 3 2018-0627 samt besök på Flygplatsen 2018-06-28

Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få 
A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.
Ett tidigare projektmöte, 2018-06-24, har hållits med minnesanteckningar utskickade till styrelsen och FMTS.
 
Projektmöte nr 3 
Deltagarna uppdaterade läget i följande frågor: 
- Läget med A32 Lansen efter ny besiktning
- Resultat efter kontakt med diverse olika samhällsföreträdare i kommun m fl. ställen
- Kontakt togs med Sven Scheidenbauer, F.d. Chef Flygvapenmuseum för att utröna vad som finns att hämta på Flygvapenmuseum vad avser reservdelar m m
- Kontakt med Flygplatschef i Halmstad för besök och inhämtande av kunskaper om lokal för renovering av A32 Lansen som Flygplatsen ställt till Föreningens förfogande för renoveringen
- Lista på behov av besök för att inhämta kunskap om var eventuella reservdelar mm kan finnas
- Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden

Gruppen diskussioner föll ut enligt följande:

Läget/ åtgärdsbehov med A32 efter ny besiktning 2018-06-28
Kennet Narstam har med hjälp av Mats Nyman på FMTS försökt att göra en ny besiktning med avsikt att spela in hur det såg ut inne i A32. Tyvärr medgav inte gjord besiktning att man kunde spela in en uppdaterad version av läget med A32. Kenneth tog ett antal nya kort från olika håll både inne och ut i A 32.
Följande preliminära rapport föreligger:
- Stora skador på bakkroppen på A 32. Önskvärt för att underlätta renoveringsarbetet är att få tag i en ny bakkropp. 
- Det behövs göra sen hel del plåtarbete, främst på undersidan av A 32
- Bedömningen är att flygplanet behöver blästras så all gammal färg försvinner
- Behov finns att låna både maskiner och annat som kan behövas under själva renoveringen. Diskussion om detta skall tas med FMTS m fl. för att se vad man kan få fram för maskiner mm för lån
- Denna besiktning skall läggas till tidigare gjorda besiktningar som redovisats i tidigare dokument som finns hos arbetsgruppen
- En kontakt med Flygvapenmuseum skall tas för att undersöka vad de har i sina förråd som kan underlätta renoveringen. Hans tog på sig att ta en första kontakt och klara ut när gruppen på plats (i Linköping) kan föra en vidare diskussion med Flygvapenmuseum. Inriktningen är ett besök om möjligt juli-augusti.

Resultat efter kontakt med diverse olika samhällsföreträdare i kommun m fl. ställen
Deltagarna redogjorde för tagna kontakter med olika inblandade myndigheter m fl.
Hans har varit i kontakt med Malena Andersson på Fort V i Halmstad. Det finns inget avtal skrivet för nuvarande placering av A 32 då den står på militärt område. Flottiljområdet är dessutom fritt från att behöva detaljplanera byggnader m m då detta är ett skyddsområde. Då avsikten är att flytta A 32 utanför Flottiljområdet så skall det skrivas ett upplåtelseavtal/Nyttjanderättsavtal med ägaren till platsen där A 32 avser ställas upp. I vårt fall Halmstad kommun. Gången är att kommunen tar fram ett utkast till avtal. Fort V har lovat att vara behjälplig från Försvarsmaktens sida.

Hans har den 7 juni haft samtal med C FMTS om projekt A 32 Lansen.
C FMTS har inget emot att planet flyttas utanför området. Vi kan gå vidare med den idén.

C FMTS föreslog att vi skulle anordna ett bestående monument där 32 står idag med minnessten över kraschen Kullaberg samt ett stålmonument som J 35 som står framför by 12 fast med4 st. A32 där i stället. 

Thomas har fått besked från Magnus Uvenfeldt (Ordf. Halmstad Airport) och han har sagt OK om att vi får disponera lokal hos dem.

Peter Bengtsson från Halmstad Airport har bekräftat att vi får vara hos dem med 32:an för uppfräschning fr. o m sept. och drygt ett år framåt.
 
Thomas har varit i kontakt med kommunstyrelsens ordförande Jonas Bergman som var positiv. Thomas har även informerat Kommunchefen Henry Bengtsson och blivande Kommundirektören Mattias Rossköld.Båda är eld och lågor.

Thomas har informerat Halmstad Näringslivs AB VD Håkan Strömqvist om våra planer. Han jublade och erbjöd hjälp och bistånd bl. a med eventuella papper (bygglov?)

Thomas har fått kontakt med Lars Püss (Ordförande Teknik och Fritid). Han sitter på markupplåtelsen, och är jättepositiv.

Kontakt med Sven Scheidenbauer, F.d. Chef Flygvapenmuseum 
Gruppen tog telefonkontakt med F.d. Flygvapenmuseum chefen Sven Scheidenbauer för att få klarhet i ett antal frågeställningar:
- Vem äger flygplan på pinne?
- Vem har rätt att skriva avtal om disponering av flygplan på pinne?
- Vad finns det för reservdelar mm att hämta på Flygvapenmuseum?
- Vilka andra ställen kan vara värda att kontakta för att få fram reservdelar m m?

Det är Flygvapenmuseum som äger, åt Flygvapnet, flygplan på pinne om det inte finns något skrivet avtal sen tidigare.

Kamratföreningen kan skriva ett nytt avtal om man är överens med Flygvapen museum, med ny partner (Halmstad kommun). Rådet är att se till att avtalet skrivs så att kommun står för underhållet men kamratföreningen bistår med historisk/teknisk expertis för eventuella underhållsåtgärder.

Flygvapen museum samt möjligen F7 och Malmen är de ställen som fortfarande kan sitta på reservdelar till A32 som kan behövas vid en renovering.

På förfrågan till Sven om han hade någon bra kontakt på SAAB då kamratförening har gjort bedömningen att ett besök/samtal med SAAB är nödvändigt ur många aspekter. Sven nämnde då att en lämplig kontaktyta kan var Mats Hugosson, F.d. Flygkommando chef i syd m m

Kontakt med Flygplatschef i Halmstad för besök och inhämtande av kunskaper om lokal att arbeta i – bedömt under 1 års tid
 2018-06-28 gjorde gruppen ett besök på Halmstad flygplats för att titta på den lokal som man skulle få använda för renoveringen. 

Flygplatschefen Peter Gustavsson tog emot och visade runt. 
Föreningen kommer att få disponera delar av den hangar som går under namnet ”SkyWays hangaren”. Detta blir en utmärkt plats att arbeta på. Det är en modern lokal och har alla de olika saker som krävs i form av ström, tryckluft mm. Det finns även omklädnadsrum, fika rum m m. 
Föreningen är mycket tacksam för den välvilliga inställningen från Halmstad kommun via flygplastbolaget för upplåtelsen av dess utomordentliga lokaler för renoveringen

Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden
Gruppen diskuterade även vad som behövt göras. En åtgärdsplan listades. Följande saker behöver åtgärdas:
- Budget skall tas fram tillsammans med en projektplan
- Möten med Kommun, F7, SFF, FV Museum, SAAB skall planeras in i september
                      - F7 besök den 3 september om möjligt
                      - FV Museum besök slutet juli/augusti. Hans kontrollera med FV Museum
                      - SAAB besök slutet på september
                      - Delta i SFF lokala möte den 13 september för att få tag i personal med kunskap om A32
- Personal måste tas fram för arbetet
- I samband med start av arbetet måste även nödvändiga försäkringar täckas så att alla är skyddade under renoveringstiden 

Avslut

Gruppen beslöt att jobba på i rask takt för att komma fram till en handlingsplan som håller för renoveringsarbetet med planerad start tidig höst. När alla bitar är på plats är avsikten att presentera ett förslag för C FMTS på hur vi ser att vi som Kamratförening kan hjälpa till att åtgärda bristerna på A 32 på pinne för att bevara gamla F14 traditioner då Lansen var det sista flygplanet som flög på F14.

Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte är den 1 augusti i klubbrummet.

Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande i Kamrat- och veteranföreningen