FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
 
 
Kamratföreningens projektgrupp renovering A 32 Lansen på pinne – Minnesanteckningar från projektmöte 4 2018-08-01 Bakgrund
Projektgruppen som bildades består av Hans Hansson, Thomas Ericsson och Kenneth Narstam från styrelsen på Flottiljområdets Kamrat – och veteranförening med syfte att få A 32 renoverad och åtgärdad så att inga olyckor sker runt uppsättningen av A32 på pinne.

Projektmöte nr 4
Deltagarna uppdaterade läget i följande frågor: 
- Redovisning av tilldelade uppgifter sedan förra projektmötet

- Resultat efter kontakt med diverse olika samhällsföreträdare i kommun m fl. ställen

- Kontakt med Flygvapenmuseum för att utröna vad som finns att hämta på Flygvapenmuseum vad avser reservdelar m m

- Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden
Gruppen diskussioner föll ut enligt följande:

Redovisning av tilldelade uppgifter sedan förra projektmötet
Hans redovisade sin kontakt med Flygvapenmuseum. Chefen för samlingarna Torsten Nilsson tyckte vi skulle komma dit för att diskutera och se vad de kunde hjälpa till med. Han skickade några datum som han var tillgänglig på. Vi diskuterade dessa datum och då de inte passade alla så föreslog vi 30-31 augusti istället. Hans tog på sig att kontakta Torsten Nilsson för att slutligt bestämma tid. Efter mötet kontaktade Hans Torsten och de kom överens om att det får bli den 29 augusti mellan 0730-1300 vilket förmedlades till övriga i projektgruppen.

Thomas hade varit i kontakt med Anders Holmer på HP och övertygade honom att göra ett reportage om renoveringen av A32. Tid för möte bestämdes till den 29 augusti kl 1500 på FMTS/klubbrummet.

Kenneth redovisade de kontakter han haft med FMTS servicegrp. Vi får låna domkrafter + fästen. Vi får även låna en vagn till bakkroppen.
 
Resultat efter kontakt med diverse olika samhällsföreträdare i kommun m fl. ställen
Deltagarna redogjorde för tagna kontakter med olika inblandade myndigheter m fl.

Gruppen bestämde att Kenneth följer med servicegruppen till F7 då de hämtar domkrafter och fästen m m. Samtidigt undersöker Kenneth om det finns några A32 delar att hämta där.

Beslöt gruppen att mötet med kommunföreträdare bör ske efter valet den 9/9.

När vi varit på FV museum, F7 samt fått in reportaget i HP så är det dags att börja söka sponsorer.

Kamratföreningens kassör får i uppgift att ordna ett speciellt plusgirokont för A32 renovering.

Kenneth visade också den pärm som innehöll dokumentation från den ursprungliga renoveringen. 

Inriktningen bör vara att med FMTS stöd genomföra nedmontering samt transport av A 32 till civila sidan – gamla Skywayshangaren under september.

Kontakt med Flygvapenmuseum 
Hans kontakt med gav svar på en del frågor från förra projektmötet b la:
- Vem äger flygplan på pinne?
                      - FV museum äger flygplanet och det är utlånat till FMTS och sattes på plats i samband med 50 års-jubileumet  1994.

- Vem har rätt att skriva avtal om disponering av flygplan på pinne?
                      - Här måste vi bland in FV museum i den processen. Frågan tas upp när vi möter FV museum den 29 augusti

- Vad finns det för reservdelar mm att hämta på Flygvapenmuseum?
                      - Klaras ut den 29 augusti vid vårt möte på FV museum

Kamratföreningen kan skriva ett nytt avtal om man är överens med Flygvapen museum, med ny partner (Halmstad kommun). Rådet är att se till att avtalet skrivs så att kommun står för underhållet men kamratföreningen bistår med historisk/teknisk expertis för eventuella underhållsåtgärder.

Gick igenom en att göra lista för den närmaste framtiden
Gruppen diskuterade även vad som behövt göras. En åtgärdsplan listades. Följande saker behöver åtgärdas. Nya kompletteringar har lagts till sedan förra mötet:

- Budget skall tas fram tillsammans med en projektplan

- Möten med Kommun, F7, SFF, FV Museum, SAAB skall planeras in i september
                      - F7 besök den 3 september om möjligt. Sker eventuellt i augusti
                      - FV Museum besök slutet 29 augusti. 
                      - Möte med kommunala företrädare efter valet 9/9
                      - SAAB besök slutet på september
                      - Delta i SFF lokala möte den 13 september för att få tag i personal med kunskap om A32

- Personal måste tas fram för arbetet

- I samband med start av arbetet måste även nödvändiga försäkringar täckas så att alla är skyddade under renoveringstiden 

Avslut
Gruppen beslöt att fortsätta att jobba på i rask takt för att komma fram till en handlingsplan som håller för renoveringsarbetet med planerad start tidig höst.

När alla bitar är på plats är avsikten att presentera ett förslag för C FMTS på hur vi ser att vi som Kamratförening kan hjälpa till att åtgärda bristerna på A 32 på pinne för att bevara gamla F14 traditioner då Lansen var det sista flygplanet som flög på F14.

Fram till nästa möte jobbar respektive ingående i projektgruppen på med att lösa tilldelade arbetsuppgifter. Kontakt sker via Mail och nästa möte är styrelsemötet den 15 augusti i klubbrummet.

Vid pennan
Hans Hansson
Ordförande i Kamrat- och veteranföreningen