FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
( F14, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

                      Minnesanteckningar projektmöte nr 8 A32 
                                                                                        
Möte:                      Projektmöte nr 8 
Tid:                       2019-04-16                      
Plats: Civila hangaren, konferensrummet 
Närvarande: Hans Hansson, Per Olin, Thomas Ericsson, Kenneth Narstam, Jan Hjelm, Lennart Jonsson, Lars Balkö, Mats Pålsson, Hans Andersson, Hans Göran Jonsson
--------------------------------------------------------------------------------------
1.    Ordföranden öppnande mötet. 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kallelse har utskickats 9 april med agenda 10 april

2.     Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag

3.    Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. 

Inga kvarstående frågor fanns

4.    Verksamhet

4.1 Ekonomi och medlemmar

4.1.1 Ekonomiska läget kamratföreningen

Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi omfattar en kassa på 
ca 27085: -kr. 
Skulder att betala i april uppgick till 26 121,90 kr.

Ordförande redogjorde för kommande inbetalningar. FMTS årliga bidrag om 35 000: - kr samt ett extra stöd till A32 projektet om 10 000: - kr. MHS-H har lovat stödja föreningen 2019 med 20 000: - kr som ett engångsbelopp då 2019 är ett jubileumsår för bl.a. 75 år av militär verksamhet på Mickedala sidan av galgberget samt att Militärhögskolan Halmstad firar 20 års jubileum.

Ekonomiska läget är ansträngt för tillfället men friska betalningar är på väg in.

4.1.2 Ekonomiska läget A32 projektet

Ordförande redogjorde för de ansökningar om ekonomiskt stöd till projektet som skickats in. Ansökningar har gått till:

- SFF styrelse (Bedömt ekonomiskt stöd från 0-10 000: - kr)
- Hemvårdsförvaltningen Halmstad (Bedömt ekonomiskt stöd från 0-10 000: - kr)
- Arrangemang och kulturstöd Halmstad kommun (Bedömt ekonomiskt stöd från 0- 50 000: - kr)
- SAAB (Osäkert läge då inga svar på Tfnsamtal och E-post erhållits) 

Övrigt stöd har begärts via E-post till chefen Flygstaben (FlygTp av bakkropp från Vidsel) samt boende, biltp i Vidsel av C F21

Begäran om stöd att få följa med Flygtp till Vidsel/F21 kommer att göras till C F7 för personal och materiel. Begäran om stöd för 3 pensionerade flygtekniker för en rek.resa till Vidsel med SK 60 (4-sitsig).

Thomas Ericsson redogjorde även för resultatet efter hans besök på ett antal bilfirmor i Flygstaden. Tyvärr än så länge ett magert resultat då sponsring av flyg inte riktigt var deras grej.

Fortsatt stöd genom T-shirts och Kepsar fortsätter att så sakta sippra in, (Bedömer att vi kommer att göra av med alla T-shirts och Kepsar vilket utgör ett tillskott till kassan framledes).

Flytt av pelare genom FMTS försorg samt grävande på ny plats genom Halmstad kommun/Tage och Söner ger ytterligare en intäkt/kostnad. (Bedömt ekonomiskt stöd från 50 000-100 000:- kr)

4.2 Genomförd verksamhet

A32 renoveringen

          - Renoveringsläget
          Arbetet fortskrider med korrosionsåtgärder samt åtgärdande av diverse plåtdetaljer.           Demontering av befintlig bakkropp är gjord för att få kunskap om hur vi demonterar fena och          vingar när man är i Vidsel.
          - Reservdelar
          F7 har besökts och där finns vissa reservdelar att hämtas.

                    - Kontakter med myndigheter och organisationer
                      Kontakter per mail och tfnsamtal
                                            - 22/3 SFF styrelse                                                                                                                                                          - 20/3 Hemvårdsförvaltningen Halmstad                                                                                                                                    - 25/3 Arrangemang och kulturstöd Halmstad
                                            - 25/3 Linn Lichtermann SAAB (Bo Lennhammar)
                                            - 9/3 Chefen Flygstaben Uppsala Anders Persson
                                            - 9/3 C F21 Claes Izos
                                            - 25/3 SAAB veteranernas kamratförening (Ritningar m m)
                      
                      - Följande organisationer och personer har besökt oss
                                            - Dan Carlsson från DACAR Hässleholm (Dinitrol och rostskyddsvätskor)
                                            - Lars Puss Rose-Marie Edlund samt övriga företrädare från olika delar av                                                                   kommunen
                                            - Halmstad flygklubb
                                            - Tommy Lindgren och Timmy på Polonia!
                                            - Per-Erik Gustavsson nybliven pensionär från Nilsson Vehicles – hjälp med 
                                            aluminiumarbeten
                                            - Radio P4 Halland

                      - Finansiering
                                            - Besök av bilföretag på Flygstaden har skett
4.3 Kommande verksamhet:
Planen för fortsatt arbete uppdaterades med idag kända åtgärder. Det kan naturligtvis uppstå saker som försenar projektet. Vi kommer då att justera tidsplanen var eftersom saker inträffar. 
 
Projektgruppen uppdaterade den översiktliga projektplanen/tidsplanen kom fram till följande:
April
- Fortsatt putsning på flygkroppen fortsätter. Finns en del trånga utrymmen som är svåra att komma åt
- Reparation/nytillverkning av plåt som behöver bytas ut
- Påbörja tätning och rostskyddsbehandling av flygkroppens främre del
- Bearbetning av samarbetspartner och organisationer

Maj
- Dinitrol
- Besök Vidsel - om möjligt v 20 13 maj till 16 maj för iordningsställande av bakkropp - för transport till Halmstad
- Bearbetning av samarbetspartner och organisationer
- Thomas påbörjar färdigställande av avtal och överenskommelser kommun, FV museum m fl.

Maj-Juni
- Bakkropp transport till Halmstad
- Bearbetning av samarbetspartner och organisationer

Juni 15- augusti 15 uppehåll. Mindre grupper jobbar vissa veckor med bakkroppen

Augusti
- Montering av all delar på flygplanet
- Förberedelser för målning och tätning (Utrustning, skyddsåtgärder m m)
- Framtagning av skyltar

September
- Målning och lackning av flygplan
 
Oktober

- Lyfta planet på pelare
- Invigning

November
- Städning och återlämning av lånad materie
 
5.    Behov av avdömningar för det fortsatta arbetet

Beslut

- Hans kontaktar C F7 för att undersöka möjligheter till Flygtransport till Vidsel (personal och materiel) samt från Vidsel (bakkropp, materiel eventuellt personal).
- Kenneth kontaktar FMTS samt plåtspecialister för diverse plåtarbeten. (Hans behjälplig vid kontakt C FMTS)
- Hans försöker få förnyad kontakt med SAAB
- Kenneth håller kontakt med FV, F7 Vidsel museum avseende huv, stolar. landningsställsluckor m m
- Hans kontaktar Stefan Kriegholm Vidsel i syfte att förbereda besök v 20. Behov av hjullastare, hangarplats, tp från målet, inpassering m m.
- Thomas Ericsson tar säkerställer att avtal kommer till stånd med Halmstad kommun och FV museum
- Kenneth ansvara för kontakt med FMTS/FM för att skaffa fram ett överblivet torrluftsaggregat
Vid behov undersöker inköp av lämpligt aggregat om inte FM tilldelar oss ett.
- Thomas Ericsson kontaktar Stig Johansson Morup åkeri för tp av bakkropp på lastbil. Plan B
- Kenneth Narstam gör förfrågan till servicegruppen om samma sak lastbilstransport. Plan C
- Thomas Ericsson kontaktar målning och lackeringsfirma för att undersöka deras välvilja att stödja oss i målning och lackning av flygplan
- Kontakt med FMTS om när flytt av pelare sker via Thomas/Hans
- Thomas tar kontakt med LFV om att det kommer stå ett flygplan vid inflygningen söder ifrån
- Kenneth ordnar en sluten A32 E-postgrupp för spridande av information
6.     
7.    Övriga frågor.

Inga övriga frågor fanns. Frågeställningarna inför mötet bifogas minnesanteckningarna som bilaga 1.

8.    Nästa projektmöte

Nästa möte sker 2019-05-08 i ordinarie klubbrum


9.    Ordföranden avslutade mötet


Vid protokollet                      
Hans Hansson                      
Ordförande och Projektledare A32
 
Bilaga1 till projektmöte nr 8

 Projekt A 32 Lansen, Gul Petter
 
I nuläget innehåller projektet en rad beslut, frågeställningar m.m. som nedan behöver sina svar inför fortsättningen.
 
1. Ägarförhållande
Vem äger fpl nu?
- Fv-museet
- FMTS/MHS
-Kamratföreningen
 
2. Ekonomi
- Budget för färdigställande?
- Tillgängligt kapital idag?
- Hur regleras brist på kapital?
 
3. Tidsplan
- Projektledningens ambition/tidsplan?
- Tillgång till hangarutrymme är gränssätanade. Hur länge får nuvarande lösning brukas?
4. Nuläge
- Tillstånd för "pinne" saknas formellt! Vem ordnar detta?
- Vem bygger fundamentet inkl. ledningar för el och luft? Vem ordnar detta?
- Befintlig "pinne" ska flyttas. Vem gör det och när?
- Har TL och/eller LFV några synpunkter på placering/höjd/belysning? Vem undersöker?
 
5. Mtrl- och resursbehov
A. Annan bakkropp
Sådan kan finnas på Vidsel. För att klara ut detta finns följande behov:
- transport av max 5 personer , verktyg, marktp. landningsplats t/r Vidsel, kost och logi 2 dygn (3 dagar behövs för att separera bakkroppen och göra den transportduglig).
- hemtransport personal och ev. verktyg.
-  dito av bakkropp och ev. verktyg. Vem ordnar allt under denna punkt?
- Om Vidsel-kroppen inte är ett alternativ; vilket alt. finns då???
 
B. Annan A 32-mtrl.
- Huv
- Landstälslluckor
-Vingspetsar
- Stolar
- Hjämar
- Dockor
- Plåtar
Vem ordnar detta behov och när?
 
C. Kompletterande plåtar
- Mtrl och kompetens för att göra plåtar för att täcka ytor som uppkommit? Vem fixar sådan?
D. Inre- och yttre skyddsbehandling
- När är det yttre - /inre arbetet tillräckligt för att kunna skyddsbehandla? Vem bedömer?
- När kommer utlovade vätskor och mtrl för applicering? Vem beställer?
E. Lackering m.m.
- Tillstånd/krav för att kunna göra detta i hangaren? Vem klarar ut detta?
- Yttre rengöring: medel och metoder? Vem vet hur det sker?
- Färger och verktyg? Vem kontaktar och beställer från FV-museum?
- Finns alla dekaler för att "kröna" Gul Petter? Vem skaffar de som saknas?
F. Tätning av intag/kanaler
- Vilken metod ska vi använda?
- Vem kan ge oss hjälp? Vem fixar detta?
G. Transport klart plan från hangar till "pinne"
- Vemkontaktar lämplig transportör?
H. Återställning hangar
- Rengöring?
- Överskott använda verktyg?
Vem har ansvaret för att avsluta lånat utrymme m.m?
I. Årligt underhåll av A 32 Lansen, Gul Petter
- Vem har ansvaret?
- Vad krävs?
- Vem utför, hur och när?
- Utbildning/instruktioner av Vem?
 
J. Övrigt
1. Personella resurser
7 st idealister en dag/vecka har i stort hittills fungerat. Vår- och sommarperioderna medför att var och en kan ha sämre förutsättningar att utföra behövliga insatser i projektet. Andra prioriterade personliga aktiviteter kommer att behöva genomföras.
Finns andra som kan komplettera denna befarade resursbrist?
Vem undersöker/rekryterar?
2. Plan B
Det finns risker vad gäller att nuvarande Gul Petter inte går att klargöra!!!
Vad gäller då?  Vem tar beslut?
 
3. Intern kommunikation
Det är oerhört viktigt att alla i projektet regelbundet blir uppdaterade om vad som sker/kommer att ske. 
Personliga möten (projektledning och utförare) kan ibland ersättas med s.k. gruppmail.
Allt behöver och ska inte kommuniceras via hemsidan!