FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE
                                                                                       
Möte:                      Styrelsemöte november 2018
Tid:                         2018-11-14 kl 1500 – 1630                       
Plats:                      Ordinarie lokal, föreningens styrelserum 
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                                   Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                                   Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                                Sekreteraren
                      - Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet                                                                  Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                                      Kassör

                      - Ekonomiska läget
                      - Medlemsläget 
                                            - Redovisning efter 
                                            kontroll av medlems- 
                                            kader
                      
4.2 Genomförd verksamhet                                                      Ansvarig ledamot

                      - A 32 renovering                                                     Projektgruppen
                      - Redaktionsmöte Kamratbladet                          Thomas
                                            
Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
 
4.3 Kommande verksamhet                                                     Ansvarig ledamot
                      - Enligt verksamhetsplanen
                      - Museikommittémöten
                      - Redaktionskommittémöten
                      - Utgivning av jubileumstidning m a a
                        F14 75 år samt MHS-H 20 år                                Thomas
                      - Start av projektgrupp F14 75 år samt                  Jan
                        MHS-H 20 år


4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete                            Ordförande

                      - Projekt A32 renovering                                             Projektgruppen
                                            
5. Veteranstöd                                                                              POC Veteranstöd

                      - Veteranverksamhet kamrat-
                      föreningens åtaganden                      

6. Traditionsärenden                                                                  POC Traditionsvård

                      - Verksamhet museikommittén

                      
7. Kamratbladet.                                                                                        Redaktör

                      - Redovisning av kamratbladet
                       nr 2 2018
                      
8. Inkommen post/mail                                                                   Sekreteraren

                      - Mail 
                      - Post                      
                      
9. Övriga frågor.
                      
10. Beslut från styrelsemötet                                                            Ordföranden
 
11. Nästa möte.                                                                                     Sekreteraren


                      - 2019-02-06 , 1500 – 1630 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet.                                                     Ordföranden