FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE

                                                                                        


Möte:                      Styrelsemöte februari 2019
Tid:                       2019-02-06 kl 1500 – 1630                       
Plats:                       Ordinarie lokal, föreningens styrelserum 
--------------------------------------------------------------------------------------


1. Öppnande av mötet.                                                                Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                             Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                           Sekreteraren
                      - Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet                                                                        Ordf. + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                                  Kassör

                      - Ekonomiska läget
                                            - Budget 2019
                      - Nya ekonomiska bidrag                                             Ordf.
                      - A32 projektet
                                            - Ekonomi                                                                  
                                            - Sponsorer
                      - Medlemsläget 
                      - Diplom pensionärer                                                 Ordf.
                      
4.2 Genomförd verksamhet                                            Ansvarig ledamot

                      - A 32 renovering                                                 Projektgruppen
                                            
                                            - Projektmöten 12/12, 01/11
                                            - Samarbetspartner
                                            - Renoveringsläget
                                            - Kontakter
                                                                  - 21/12 Kommun
                                                                  - 01/18 SAAB
                                                                  - 01/14 MTA
                      - Historiska bilder hemsidan                                    Ordf.
                      - Au möte inför årsmötet                                           Ordf.
                      - Möte med C MHS-H                                                Ordf.
                      - Veteranmöte soldathemmet                                   Ordf.
                      - Julkaffe Lv 6                                                              Ordf.
                      - Julavslut FMTS                                                        Ordf.
                      - Kursavslut SOU 17/18                                             Ordf.
                      - Lämnat verksamhetsberättelse 2018                   Ordf.
                      till SMKR                      
                      
Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
 
4.3 Kommande verksamhet                                             Ansvarig ledamot

                      - Enligt verksamhetsplanen
                      - Museikommittémöten
                      - Redaktionskommittémöten
                      - Utgivning av jubileumstidning m a a
                        F14 75 år samt MHS-H 20 år                                    Thomas
                      - Start av projektgrupp F14 75 år samt                      Jan
                        MHS-H 20 år
                      - Föredragsafton 24/4                                            Verksamhetsansv.
                      - Nordiskt kamratföreningsmöte Norge                   Ordf.
                      ev deltagande, anmälan namn 7/2 
                      - Årsmöte 7/3
                                            - Handlingar
                                            - Föredrag
                                            - Lokal m m
                      - Inbjudan föredrag Lv 6 Frida Stranne
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete                  Ordf.

                      - Projekt A32 renovering                                             Projektgruppen
                      - Deltagande och finansiering av                                Ordf.
                      deltagande nordiskt Kamratförenings-
                      möte Norge
                      - Övriga event mht F14 75 år och                                Ordf.
                      MHS-H 20 år
                                            
5. Veteranstöd                                                                        POC Veteranstöd

                      - Veteranverksamhet kamrat-
                      föreningens åtaganden                      

6. Traditionsärenden                                                                    POC Traditionsvård

                      - Verksamhet museikommittén

                      
7. Kamratbladet.                                                                               Redaktör

                      - Redovisning av kamratbladet                                    Thomas
                       nr 1 2019 innehållande jubileums
                      delar om F14 75 år och MHS-H 20 år
                      
8. Inkommen post/mail                                                             Sekreteraren

                      - Mail 
                                            - SMKR Vht-berättelse och
                                            anmälan nordiskt KamratF.
                      - Post
                                            - Div. tidningar                      
                      
9. Övriga frågor.
                      
10. Beslut från styrelsemötet                                                        Ordf.
 
11. Nästa möte.                                                                               Sekreteraren


                      - 2019-04-03 , 1500 – 1630 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet.                                                Ordf.