FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING

                      DAGORDNING STYRELSEMÖTE
                                                                                       
Möte:                      Styrelsemöte april 2019
Tid:                       2019-04-17 kl 1400 – 1530 (OBS NY TID)                      
Plats:                       Ordinarie lokal, föreningens styrelserum 
--------------------------------------------------------------------------------------
1. Öppnande av mötet.                                                                   Ordföranden

2. Fastställande av dagordning.                                             Sekreteraren

3. Föregående protokoll.                                                                  Sekreteraren
                      - Kvarstående frågor/beslut

4. Verksamhet                                                                  Ordförande + ansvariga

4.1 Ekonomi och medlemmar                                            Kassör

                      - Ekonomiska läget
                                            - Budget 2019
                      - Nya ekonomiska bidrag                                            Ordf.
                      - A32 projektet
                                            - Ekonomi                                                                  
                                            - Samarbetspartners
                      - Medlemsläget 
                                            
4.2 Genomförd verksamhet                                            Ansvarig ledamot

                      - A 32 renovering                                            Projektgruppen
                                            
                                            - Samarbetspartner
                                                                  - DACAR
                                                                  - Kontakt övr                      .
                                            - Renoveringsläget
                                                                  - Besök F7
                                            - Kontakter per mail
                                                                  - 22/3 SFF styrelse                                                                                                                                                              - 20/3 Hemvårdsförvaltningen Halmstad                                                                                           - 25/3 Arrangemang och kulturstöd Halmstad
                                                                  - 25/3 Linn Lichtermann SAAB (Bo Lennhammar)
                                                                  - 9/3 Chefen Flygstaben Uppsala Anders Persson
                                                                  - 9/3 C F21 Claes Izos
                                                                  - 25/3 SAAB veteranernas kamratförening
                      - Historiska bilder hemsidan                      Ordf.
                      - Årsmöte 7/3
                      - Konstituerandemöte styrelsen 13/3
                      - SMKR årsmöte 9-10/4                                            Thomas
                      
Löpande uppdatering av kamratföreningens hemsida
 
4.3 Kommande verksamhet                                            Ansvarig ledamot

                      - Enligt verksamhetsplanen
                      - Museikommittémöten
                      - Redaktionskommittémöten
                      - Utgivning av jubileumstidning m a a
                        F14 75 år samt MHS-H 20 år                      Thomas
                      - Föredragsafton 24/4                                            Verksamhetsansv.
                      - Nordiskt kamratföreningsmöte Norge                      Ordf.
                      Hans o Thomas deltar anmälda 7/4 
                      - Föreningsresa till flygdagen F17 25/8                      Kenneth
4.4 Behov av avdömningar för fortsatt arbete                       Ordförande

                      - Projekt A32 renovering                                             Projektgruppen
                                                                                        
5. Veteranstöd                                                                  POC Veteranstöd

                      - Veteranverksamhet kamrat-
                      föreningens åtaganden                      

6. Traditionsärenden                                                                  POC Traditionsvård

                      - Verksamhet museikommittén

                      
7. Kamratbladet.                                                                  Redaktör

                      - Redovisning av kamratbladet                      Thomas
                       nr 1 2019 innehållande jubileums
                      delar om F14 75 år och MHS-H 20 år
                      
8. Inkommen post/mail                                                                   Sekreteraren

                      - Mail 
                                            
                      - Post
                      
                      - Div. tidningar                      
                      
9. Övriga frågor.
                      
10. Beslut från styrelsemötet                                            Ordföranden
 
11. Nästa möte.                                                                  Sekreteraren


                      - 2019-05-15 , 1400 – 1530 Styrelsemöte


12. Ordföranden avslutar mötet.                                            Ordföranden